سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی

سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی فرآوری جدیدتری نسبت به تیشه ای، صیقلی و بوشهمر است. در این فرآوری سنگ درعین آنکه سطح سنگ سخت و زبر است اما بسیار لطیف و نرم است
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت