تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت